• نمایشگاه های داخلی
  نمایشگاه های تخصصی استانی
   
  تعریف : به نمایشگاهی اطلاق می گردد که مجموعه ای از واجدین شرایط استان در آن مشارکت کنند .
  شرایط و مقررات :
  • معرفی نماینده از سوی سازمان استان  به مجری نمایشگاه به عنوان ناظر
  • محل برگزاری نمایشگاه مرکز نمایشگاه های استان یا یکی از مراکز قابلیت دار نمایشگاهی بنا به تشخیص سازمان استان باشد .
  • تعداد غرف متناسب با ظرفیت رشته های هریک از گروه های صنایع دستی حداقل 20 غرفه پیش بینی شود
  • مدت زمان برگزاری حداقل 3 روز و حد اکثر با نظر رئیس سازمان استان تعیین شود .
  • ممنوعیت عرضه و نمایش محصولات غیر مرتبط با نمایشگاه تخصصی
  • پیش بینی و تدارک تبلیغات ، اطلاع رسانی ، خدمات پشتیبانی ، زیبا سازی فضای نمایشگاه ، امنیت و حراست توسط مجری 
  • آثار ارئه شده دارای شناسنامه کامل باشد .
  • الزامی بودن نصب یکی از مجوز های سه گانه صنایع دستی در غرفه ها
   
  نمایشگاه های تخصصی منطقه ای
   
  تعریف : به نمایشگاهی اطلاق می گردد که با مشارکت تعدادی از استان های همجوار و مجموعه ای از واجدین شرایط توسط استان میزبان برنامه ریزی و اجرا می گردد .
  شرایط و مقررات :
  • دریافت امتیاز کافی و لازم جهت برگزاری نمایشگاه تخصصی از ستاد
  • مناسب بودن فضای استان برای برگزاری نمایشگاه
  • قابلیت جذب گردشگر داخلی و خارجی
  • برآورد و تامین اعتبار هزینه های مربوطه ، اعم از اجاره ، اسکان ، ایاب و ذهاب
  • بررسی و ارزیابی اقلام صنایع دستی در نمایشگاه توسط معاونین استان انجام می شود .
  • حداقل زمان برگزاری نمایشگاه 4 روز است .
  • تعداد استان های مشارکت کننده حداقل 6 و غرف پیش بینی شده حداقل 4 غرفه برای هر استان  است .
  • استان ها موظفند از تمامی رشته های فعال در نمایشگاه های تخصصی استفاده کنند
  • ضرورت نصب یکی از مجوز های سه گانه در غرفه های نمایشگاه 
  نمایشگاه هاي تخصصی سراسري
   
  تعریف : به نمایشگاهی اطلاق می گردد که مجموعه اي از صنعتگران و هنرمندان کل کشور در آن مشارکت داشته باشند .
  شرایط و مقررات :
  • پیش بینی فضایی مناسب و متناسب با استانداردهاي نمایشگاه تخصصی بین المللی
  • حداقل مدت برگزاري 6 روز باشد
  • تعداد غرفه ها 90 تا 150 غرفه باشد
  • انتخاب گروه ها با پیشنهاد استان و تایید معاونت هنرهاي سنتی و صنایع دستی سازمان می باشد .
  • استان میزبان در جهت ارائه تمهیدات و تسهیلات به صورت رایگان اقدام کند .
  • اطلاع رسانی و تبلیغات از طریق ایجاد سایت بین المللی ، رسانه هاي داخلی و خارجی و از 9 ماه قبل صورت پذیرد .
  • آثار منتخب جهت نمایش یا فروش می بایست داراي کیفیت ، بسته بندي ، شناسنامه و از نظر هنري داراي قابلیت باشند
  • کنترل اقلام صنایع دستی مشارکت کنندگان داخلی توسط معاونین استان صورت گرفته و از ورود هرگونه محصولات خارج از رشته هاي مصوب خودداري شود .
  • ارائه اقلام تبلیغاتی و بازاریابی توسط مشارکت کنندگان الزامی است .
  • استان هاي مشارکت کننده موظفند از تمامی رشته هاي فعال استفاده کنند و از حضور هنرمند با رشته تکراري خودداري کنند .
  • نصب اصل یکی از مجوز هاي سه گانه نوسط مشارکت کنندگان الزامی است .
لینک های مستقیم
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق